Návrh změny stanov 2020

05.06.2020 16:19

Úplné znění stanov
družstva Agrodružstvo - Rakšice, družstvo,

IČ 499 69 714, se sídlem Rakšice 1160, 672 01 Moravský Krumlov, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Dr, vložka 2546, ke dni 27. 3. 2015

 

I.

Firma družstva:           Agrodružstvo – Rakšice, družstvo

Sídlo:                           Moravský Krumlov, Rakšice, Družstevní 1160, PSČ 672 01

 

II.

Předmět podnikání (činnosti):

 1. zemědělská činnost;
 2. výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona;
 3. Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace - bez použití toxických nebo vysoce toxických chemických látek a chemických směsí s výjimkou speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace v potravinářských a zemědělských provozech, - v potravinářských nebo zemědělských provozech, - toxickými nebo vysoce toxickými chemickými látkami nebo chemickými směsmi, s výjimkou speciální ochranné dezinsekce a deratizace v potravinářských nebo zemědělských provozech;
 4. Prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické;
 5. Silniční motorová doprava (i) nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně; (ii) nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny.

III.

Vznik a zánik členství, práva a povinnosti členů družstva, práva a povinnosti družstva:

 1. Členy družstva mohou být osoby fyzické i právnické.
 2. Členství vzniká:
  • dnem vzniku družstva při jeho založení;
  • za trvání družstva přijetím člena z jeho písemné členské přihlášky po schválení představenstvem družstva;
  • převodem nebo přechodem družstevního podílu;

a to vždy až po splacení členského vkladu.

 1. Družstvo vede seznam členů podle požadavků § 580 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (dále jen jako „ZOK“)
 2. Člen je oprávněn převést svůj družstevní podíl na jiného člena nebo na osobu, která není členem družstva. Převod družstevního podílu podléhá souhlasu představenstva družstva.
 3. Družstevní podíl lze rozdělit se souhlasem představenstva. Rozdělit družstevní podíl nelze, pokud by v důsledku rozdělení družstevního podílu klesla majetková účast převodce nebo nabyvatele pod výši základního členského vkladu.
 4. Členství zaniká:
  • písemnou dohodou;
  • vystoupením;
  • vyloučením;
  • převodem družstevního podílu;
  • přechodem družstevního podílu;
  • prohlášením konkurzu na majetek člena;
  • zamítnutím insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku člena;
  • doručením vyrozumění o neúspěšné opakované dražbě v řízení o výkonu rozhodnutí nebo v exekuci nebo, nejsou-li členská práva a povinnosti převoditelné, pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením členských práv a povinností, nebo právní mocí exekučního příkazu k postižení členských práv a povinností po uplynutí lhůty uvedené ve výzvě ke splnění vymáhané povinnosti podle zvláštního právního předpisu a, byl-li v této lhůtě podán návrh na zastavení exekuce, po právní moci rozhodnutí o tomto návrhu;
  • smrtí člena družstva;
  • zánikem právnické osoby, která je členem družstva, bez právního nástupce;
  • zánikem družstva bez právního nástupce.
 5. Členství v družstvu není zpravidla spojeno s pracovním vtahem člena – zaměstnance k zaměstnavateli – družstvu.
 6. Člen je povinen propachtovat družstvu za místně obvyklých podmínek pozemky s druhem pozemku orná půda nebo trvalý travní porost, které vlastní v k.ú. Rokytná, Moravský Krumlov, Polánka u Moravského Krumlova a Rybníky na Moravě, v nichž družstvo hospodaří, s výjimkou pozemků zahrad, které si může ponechat k osobnímu užívání. Tato povinnost je splněna i tehdy, jestliže před schválením těchto stanov došlo mezi členem a družstvem k uzavření nájemní smlouvy, jejímž předmětem byly pozemky uvedené ve větě první tohoto bodu stanov.
 7. Informační deska družstva je členům družstva zpřístupněna prostřednictvím internetových stránek družstva na adrese www.agrodruzstvoraksice.cz.
 8. Práva a povinnosti členů družstva a práva a povinnosti družstva neupravená ve stanovách družstva se řídí ZOK.

 

IV.

 1. Základní kapitál činí 990 000 Kč.
 2. Výše základního členského vkladu je 10 000 Kč. Členové družstva se mohou dále zavázat k dalšímu členskému vkladu na družstvu, jehož výše se určuje částkou ve výši 2 330 000 Kč.
 3. Způsob splácení členských vkladů:
  • členský vklad je splatný uplynutím patnáctého dne po datu dne kladného rozhodnutí o přijetí člena.
 4. Spoluvlastnictví družstevního podílu se vylučuje.
 5. Vypořádací podíl se určuje způsobem stanoveným ZOK.
 6. Družstvo zřizuje rezervní fond.

 

V.

Orgány družstva, počet jejich členů a délka jejich funkčního období, způsob ustavování, působnost, způsob jejich svolání a jednání:

A.        Orgány družstva

 1. Orgány družstva jsou členská schůze a představenstvo.
 2. Kontrolní komise se nezřizuje a její působnost vykonává v souladu s § 726 odst. 2. ZOK členská schůze.
 3. Jednotlivé orgány družstva své rozhodnutí vyjadřují usnesením. Usnesení orgánu družstva je platné, když pro něj hlasuje nadpoloviční většina přítomných členů, nestanoví-li jinak zákon. Každý člen orgánu družstva má v rámci příslušného orgánu družstva jeden hlas bez ohledu na orgán, v němž svoji vůli projeví. Hlasování je veřejné, pokud se na jeho tajné formě neusnese jednající orgán.
 4. Funkční období členů představenstva družstva je pětileté a lze do něj kandidovat opakovaně.

B.        Členská schůze

 1. Členská schůze je nejvyšším orgánem družstva.
 2. Svolavatel nejméně 15 dnů přede dnem konání členské schůze uveřejní pozvánku na členskou schůzi na internetových stránkách družstva a současně ji zašle členům na adresu uvedenou v seznamu členů. Uveřejněním pozvánky se považuje pozvánka za doručenou. Pozvánka musí být na internetových stránkách uveřejněna až do okamžiku konání členské schůze.
 3. Právo hlasovat na členské schůzi mají členové družstva.
 4. Každý člen má při hlasování na členské schůzi 1 hlas.
 5. Členská schůze se dále řídí pravidly zakotvenými v ZOK.

C.        Představenstvo

 1. Představenstvo je statutárním orgánem družstva. Představenstvo má dva členy.
 2. Činnost představenstva řídí jím zvolený předseda, zastoupený v době jeho nepřítomnosti místopředsedou. Předseda organizuje a řídí běžnou činnost družstva. Za představenstvo jedná navenek předseda. Vyžaduje-li právní jednání písemnou formu, jedná za představenstvo předseda nebo místopředseda samostatně.
 3. Představenstvo se dále řídí pravidly zakotvenými v ZOK.

 

VI.

 1. Družstvo zřizuje funkci ředitele družstva.
 2. Ředitel družstva je zaměstnancem družstva, pracovní poměr vzniká jmenováním. Ředitel družstva zastupuje družstvo navenek v rozsahu zmocnění představenstvem a je oprávněn:
  1. rozhodovat ve věcech družstva svěřených mu na základě zmocnění představenstva;
  2. řídit běžnou činnost družstva;
  3. zastupovat družstvo v (i) obchodních věcech; (ii) pracovněprávních věcech; (iii) ve věcech nájemních nebo pachtovních smluv, včetně jejich uzavírání nebo uzavírání dodatků k těmto smlouvám; (iv) ve věcech dispozice s finančními prostředku družstva; a (v) při jednání s orgány státní správy a samosprávy ve všech věcech týkajících se družstva;
 3. Ředitel družstva je jmenovaný a odvolávaný představenstvem.
 4. Za výkon své funkce odpovídá ředitel představenstvu.
 5. Ředitel družstva je oprávněn nechat se v rámci výkonu své funkce zastoupit.
 6. Ředitel se může zúčastnit schůze představenstva s hlasem poradním.

 

VII.

 1. Podíl člena na zisku určeného členskou schůzí k rozdělení mezi členy je dán poměrem výše jeho splněné vkladové povinnosti k členskému vkladu ke splacenému základnímu kapitálu družstva.
 2. Podíl člena na získu, jehož členství trvalo v rozhodném roce jen jeho část, se poměrně krátí.
 3. Za porušení svých závazků odpovídá družstvo celým svým majetkem.
 4. Členové neručí za závazky družstva.

 

VIII.

 1. O podřízení se zákonu č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích a družstvech jako celku, rozhodla členská schůze družstva dne …