Pozvánka na členskou schůzi 2021

28.05.2021 10:24

Člen Agrodružstva – Rakšice, družstvo

 

 

Pozvánka na členskou schůzi Agrodružstva – Rakšice, družstva

Představenstvo družstva

Agrodružstvo - Rakšice, družstvo

se sídlem Rakšice 1160, 672 01 Moravský Krumlov, IČ: 499 69 714, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Dr, vložka 2546

(dále jen „Družstvo“)

 

si Vás tímto dovoluje pozvat na členskou schůzi Družstva, která se bude konat dne 21. 6. 2021 v 10:00 hod. v zasedací místnosti administrativní budovy na adrese Nad Zámkem 1183, 674 01  Třebíč, s následujícím programem jednání.

 

Program jednání:

  1. Zahájení a volba orgánů členské schůze;
  2. Schválení účetní závěrky za rok 2020;
  3. Projednání a schválení výše vypořádacího podílu pro vystupujícího člena družstva
  4. Rozhodnutí o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty Družstva;
  5. Závěr.

 

 Pozvánka je  dostupná v zákonem stanovené lhůtě na internetových stránkách družstva na adrese www.agrodruzstvoraksice.cz. Jednotlivé další podklady, které budou projednávány na členské schůzi Družstva, jsou všem členům Družstva k seznámení na adrese Pod Leskounem 1282, 671 75 Moravský Krumlov, v kancelářích Družstva.

Člen Družstva se při prezenci prokáže průkazem totožnosti; zástupce takového člena družstva se musí prokázat svým platným průkazem totožnosti a řádně udělenou plnou mocí. Náklady spojené s účastí člena družstva na členské schůzi nejsou Družstvem hrazeny.

 

V Rakšicích dne 18. 5. 2021

 

 

………………………………………………….

Agrodružstvo - Rakšice, družstvo
Antonín Musil,
předseda družstva