Pozvánka na členskou schůzi Agrodružstva – Rakšice, družstva

27.05.2014 10:57

Pozvánka na členskou schůzi Agrodružstva – Rakšice, družstva

Představenstvo družstva

Agrodružstvo - Rakšice, družstvo

se sídlem Rakšice 1160, 672 01 Moravský Krumlov, IČ: 499 69 714, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Dr, vložka 2546

(dále jen „Družstvo“)

 

si Vás tímto dovoluje pozvat na členskou schůzi Družstva, která se bude konat dne 13. 6. 2014 ve 14:00 hod. v hasičské zbrojnici Rakšice na adrese Havlíčkova 1073, 672 01 Moravský Krumlov-Rakšice, s následujícím programem jednání.

 

Program jednání:

  1. Zahájení a volba orgánů členské schůze;
  2. Rozhodnutí o změně stanov – přijetí nového úplného znění stanov;
  3. Schválení účetní závěrky za rok 2013;
  4. Rozhodnutí o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty Družstva;
  5. Schválení převodu členských podílů;
  6. Schválení výše odměny představenstva a kontrolní komise Družstva;
  7. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva;
  8. Poskytnutí informací o okolnostech dle § 710 zákona č. 90/2012 Sb., vyjádření členské schůze k poskytnutým informacím.
  9. Závěr.

Přílohou této pozvánky je návrh nového znění stanov Družstva. Pozvánka je spolu s přiloženým návrhem nového znění stanov Družstva dostupná v zákonem stanovené lhůtě na internetových stránkách družstva na adrese www.agrodruzstvoraksice.cz. Jednotlivé další podklady, které budou projednávány na členské schůzi Družstva jsou všem členům Družstva k seznámení na adrese Pod Leskounem 1282, 671 75 Moravský Krumlov, v kancelářích Družstva.

Člen Družstva se při prezenci prokáže průkazem totožnosti; zástupce takového člena družstva se musí prokázat svým platným průkazem totožnosti a řádně udělenou plnou mocí. Náklady spojené s účastí člena družstva na členské schůzi nejsou Družstvem hrazeny.

 

V Rakšicích dne ……… 2014

 

 

………………………………………………….

Agrodružstvo - Rakšice, družstvo
Antonín Musil,
předseda představenstva

………………………………………………….

Agrodružstvo - Rakšice, družstvo
Ludmila Šlapanská,
místopředseda představenstva