Pozvánka na členskou schůzi Agrodružstva – Rakšice, družstva

13.03.2015 14:54

Člen Agrodružstva – Rakšice, družstva

 

Pozvánka na členskou schůzi Agrodružstva – Rakšice, družstva

Představenstvo družstva

Agrodružstvo - Rakšice, družstvo

se sídlem Rakšice 1160, 672 01 Moravský Krumlov, IČ: 499 69 714, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Dr, vložka 2546

(dále jen „Družstvo“)

 

si Vás tímto dovoluje pozvat na členskou schůzi Družstva, která se bude konat dne 27. 3. 2015 ve 11:00 hod. v zasedací místnost družstva Družstvo vlastníků půdy Ametyst na adrese Vladislav 208, 675 01 Vladislav, s následujícím programem jednání.

 

Program jednání:

  1. Zahájení a volba orgánů členské schůze;
  2. Schválení účetní závěrky za rok 2014;
  3. Rozhodnutí o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty Družstva;
  4. Schválení převodu členských podílů;
  5. Odvolání části členů představenstva Družstva;
  6. Odvolání členů kontrolní komise Družstva;
  7. Rozhodnutí o změně stanov – přijetí nového úplného znění stanov, včetně snížení počtu členů představenstva;
  8. Závěr.

Přílohou této pozvánky je návrh nového znění stanov Družstva. Pozvánka je spolu s přiloženým návrhem nového znění stanov Družstva dostupná v zákonem stanovené lhůtě na internetových stránkách družstva na adrese www.agrodruzstvoraksice.cz. Jednotlivé další podklady, které budou projednávány na členské schůzi Družstva, jsou všem členům Družstva k seznámení na adrese Pod Leskounem 1282, 671 75 Moravský Krumlov, v kancelářích Družstva.

Člen Družstva se při prezenci prokáže průkazem totožnosti; zástupce takového člena družstva se musí prokázat svým platným průkazem totožnosti a řádně udělenou plnou mocí. Náklady spojené s účastí člena družstva na členské schůzi nejsou Družstvem hrazeny.

V Rakšicích dne 12. 3. 2015

 

 

………………………………………………….

Agrodružstvo - Rakšice, družstvo
Antonín Musil,
předseda představenstva

………………………………………………….

Agrodružstvo - Rakšice, družstvo
Ing. Josef Šumpela,
člen představenstva