Pozvánka na členskou schůzi

26.05.2016 08:43

Člen Agrodružstva – Rakšice, družstva

 

Pozvánka na členskou schůzi Agrodružstva – Rakšice, družstva

Představenstvo družstva

Agrodružstvo - Rakšice, družstvo

se sídlem Rakšice 1160, 672 01 Moravský Krumlov, IČ: 499 69 714, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Dr, vložka 2546

(dále jen „Družstvo“)

 

si Vás tímto dovoluje pozvat na členskou schůzi Družstva, která se bude konat dne 24. 6. 2016 v 10:30 hod. ve vyhrazené části Hostince u Slavíků na adrese Nová Ves 2, 664 91 Nová Ves, s následujícím programem jednání.

 

Program jednání:

1.     Zahájení a volba orgánů členské schůze;

2.     Schválení účetní závěrky za rok 2015;

3.     Rozhodnutí o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty Družstva;

4.     Závěr.

Pozvánka je dostupná v zákonem stanovené lhůtě na internetových stránkách družstva na adrese www.agrodruzstvoraksice.cz. Jednotlivé další podklady, které budou projednávány na členské schůzi Družstva, jsou všem členům Družstva k seznámení na adrese Pod Leskounem 1282, 671 75 Moravský Krumlov, v kancelářích Družstva.

Člen Družstva se při prezenci prokáže průkazem totožnosti; zástupce takového člena družstva se musí prokázat svým platným průkazem totožnosti a řádně udělenou plnou mocí. Náklady spojené s účastí člena družstva na členské schůzi nejsou Družstvem hrazeny.

V Rakšicích dne 25. 5. 2016

 

 

………………………………………………….

Agrodružstvo - Rakšice, družstvo
Ing. Radek Kružík,
předseda představenstva

………………………………………………….

Agrodružstvo - Rakšice, družstvo
Ing. Josef Šumpela,
člen představenstva