Provozní řád areálu Agrodružstva – Rakšice, družstva

Adresa:                                    Rakšice 1160, 672 01 Moravský Krumlov

Kontaktní osoba:          Antonín Musil, ředitel družstva (tel.: 777 621 590)

Platné a účinné od:       Rozhodnutím představenstva družstva ze dne 28.3.2014 s účinností od 1.4.2014                                                                

 

 1. Úvodní ustanovení
 1. Touto směrnicí stanovuje předseda představenstva Agrodružstva – Rakšice, družstva, IČ: 499 69 714. sídlem Rakšice 1160, Moravský Krumlov 672 01 (dále jen „Agrodružstvo“) provozní řád zemědělského areálu na adrese Družstevní 1160, 672 01 Moravský Krumlov (dále jen „Areál“), pro vjezd a pohyb osob v Areálu a podmínky užívání Areálu.
 2. Část střediska, pro kterou je tento provozní řád vydáván je vyznačena v přiloženém schematickém nákresu.
 1. Provoz brány – vjezd do Areálu
  1. Vjezd do Areálu je umožněn elektricky otevíranou bránou umístěnou při ulici Družstevní v části Areálu vzdálenější od města Moravský Krumlov. Přístup do Areálu jinými průchody se zakazuje.
  2. V pracovních dnech v době od 7:00 hodin do 10:00 hodin je vjezd do Areálu umožněn po předchozím telefonickém nebo osobním svolení ze strany konkrétního zaměstnance Agrodružstva. Mimo tuto dobu (v pracovních dnech od 10:00 hodin do 7:00 hodin následujícího dne a o víkendech a svátcích celodenně) je nutné pro přístup do Areálu kontaktovat pracovníka Agrodružstva na výše uvedeném telefonním čísle, a to nejméně jeden den před zamýšleným vstupem do Areálu.
  3. Návštěvníci Areálu jsou v rámci ohlášení vstupu do Areálu dle předchozího odstavce povinni sdělit pověřené osobě Agrodružstva následující: (i) předpokládaný čas vstupu do Areálu; (ii) předpokládanou dobu pobytu v Areálu; (iii) účel, za jakým do Areálu vstupují.
 2. Pohyb v Areálu
  1. Návštěvníci jsou oprávnění se v Areálu pohybovat pouze po zpevněných plochách, a to takovým způsobem, aby neohrozili bezpečnost svoji ani bezpečnost ostatních osob a předcházeli nebezpečí vzniku škody na majetku.
  2. Návštěvníci jsou oprávněni se po areálu pohybovat pouze za účelem sděleným oprávněné osobě dle odst. 2.3 výše.
  3. Návštěvníci jsou oprávněni pohybovat se po areálu a vstupovat do budov umístěných v Areálu pouze se souhlasem a v doprovodu oprávněných osob Agrodružstva.
  4. Návštěvníci Areálu jsou pro parkování motorových vozidel oprávněni užívat pouze prostory jim k tomu účelu Agrodružstvem určené. Na všech ostatních plochách platí zákaz parkování.
 3. Skladování věcí
  1. Veškeré uskladnění movitých věcí je v Areálu umožněno pouze na základě písemného souhlasu provozovatele Areálu, tj. Agrodružstva.
  2. Uskladnění movitých věcí je možné pouze za podmínky splnění bezpečnostních předpisů a bezpečnostních plánů vypracovaných pro Areál. V případě nedodržení těchto norem je ukladatel povinen bez zbytečného odkladu sjednat nápravu a zároveň odpovídá za veškerou škodu, která by porušením obecné povinnosti vznikla.
 4. Závěrečná ustanovení
  1. Všichni návštěvníci Areálu na adrese Rakšice 1160, Moravský Krumlov 672 01 provozovaného Agrodružstvem – Rakšice, družstvem jsou povinni se tímto Provozním řádem řídit.
  2. Jakékoliv výjimky z výše uvedených pravidel jsou možné pouze na základě písemného souhlasu Agrodružstva – Rakšice, družstva.
  3. Pokud v důsledku porušení tohoto řádu dojde k poškození majetku Agrodružstva – Rakšice,družstva - bude škoda v plném rozsahu vymáhána po osobě, která se ustanovením  tohoto předpisu neřídila.